Postopek pred sprejemom

Spoznavanje Doma starejših občanov Ljubljana Bežigrad se začne že pred sprejemom v domsko oskrbo. Prosilci imajo možnost ogleda Doma, vključitve v dnevno varstvo ali koriščenja drugih uslug, ki jih Dom nudi okoliškim prebivalcem.

Ob oddaji prošnje skušamo  ugotoviti potrebe in interese posameznika, ki so nam v pomoč  pri kasnejšem vključevanju v domsko življenje.

Za sprejem v Dom je potrebno vložiti:

  • prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo, ki jo vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec. Prošnjo mora uporabnik lastnoročno podpisati. V primeru podpisa zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca, le-ta predloži odločbo pristojnega organa ali pooblastilo o zastopanju
  • mnenje o zdravstvenem stanju, ki ne sme biti starejše od enega meseca
  • pisno izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe
  • potrdilo o državljanstvu in stalnem prebivališču oz. fotokopijo osebnega dokumenta ( ali se da dokument na vpogled).

Dokumentacijo je mogoče poslati po pošti ali oddati osebno v socialni službi Doma.

Uradne ure so od ponedeljka do petka med 8.00 in 9.00 uro, v sredo pa tudi med 15.00 in 16.00 uro. Obrazce si lahko natisnete s spletne strani, možno  pa jih je dobiti tudi na recepciji Doma.

O sprejemu odloča komisija za sprejem, premestitev in odpust in pri tem upošteva:

  • vrstni red po prispetju prošenj oz. čakalne dobe
  • zdravstveno stanje uporabnika, ki pogojuje vrsto potrebne storitve oziroma oskrbe
  • bližino stalnega bivališča uporabnika in njegovih svojcev
  • socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema.

Pri odločanju o razvrstitvi v kategorijo oskrbe se uporabljajo kriteriji, ki so bili sprejeti na strokovnem Svetu Doma starejših občanov Ljubljana Bežigrad.

Prošnja za sprejem v Dom

Mnenje o zdravstvenem stanju

Izjava svojcev o do-plačilu