Nastanitev in bivanje

Ob nastanitvi v primerno in dogovorjeno sobo delavci novega uporabnika spremljajo in spoznavajo vsak s strani svojega delovnega področja.

Uporabnikom pomagajo pri medsebojnem spoznavanju, pri spoznavanju služb in zaposlenih, skupnih prostorov, usmerjajo jih na primerne aktivnosti.

Pri tem sledijo cilju naravnanosti na uporabnika, na njegove potrebe, želje in interese, na spoštovanje osebnosti, dostojanstva in zasebnosti. Uporabniku pomagajo pri ohranjanju čim večje samostojnosti, z možnostjo aktivnega preživljanja prostega časa.

Strokovni tim v skladu z zgoraj navedenim in v skladu s predpisi  za vsakega posameznika izdela individualni načrt, pri katerem sodeluje uporabnik in po potrebi svojci. Individualni načrt vsebuje predvidene aktivnosti za posameznika in se preverja vsakih šest mesecev.