Plačevanje oskrbe

Račun za oskrbo se izstavi v začetku meseca za pretekli mesec. Plačilo se izvede do 10. v mesecu za pretekli mesec, po tem roku se zaračunajo zakonite zamudne obresti. Račun se poravna s plačilnim nalogom na banki ali pošti, lahko pa se izvrši direktna bremenitev (trajnik). Soglasje za direktno bremenitev stranka uredi pri delavki, ki obračunava oskrbnine.

Ob urejanju direktne bremenitve stranka potrebuje:

  • Bančno kartico lastnika računa
  • Veljavni osebni dokument

Cene so oblikovane na podlagi Metodologije o oblikovanju cen institucionalnega varstva (Ur. l. št.  87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009 in 6/20012), potrdi pa jih Svet Doma. Cenik je objavljen na spletni strani, izobešen je tudi na oglasni deski v avli Doma.